Door grote vraag is er momenteel een wachttijd. Bezoek voor meer informatie de pagina Verzending & bezorging.

Voorwaarden voor de Cursusmarktplaats

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik door alle gebruikers van de Cursusmarktplaats van Omlet.

Sectie A: Algemene voorwaarden

Sectie B: Voorwaarden specifiek voor verkopers

Sectie C: Voorwaarden specifiek voor kopers

Sectie D: Nadere voorwaarden

1. De rol van de Omlet Marktplaats

1.1 Omlet Limited ("Omlet") heeft een online marktplaats ("Marktplaats") gecreëerd. De marktplaats is een Locatie voor kopers en verkopers om hun producten en diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opleidingen)(“Artikelen”) te verkopen, die van tijd tot tijd op de Website www.omlet.co.uk of www.omlet.nl (“Website”) kunnen worden gepubliceerd.

1.2 Een gebruiker (“U”) mag alleen deelnemen aan het kopen en verkopen op de Omlet Marktplaats, als U akkoord bent gegaan met deze gebruiksvoorwaarden.

1.3 Door te registreren erkent U dat U al deze voorwaarden heeft gelezen en begrepen, en met ze akkoord bent gegaan.

1.4 Deze overeenkomst zal gelden voor de gehele periode dat U op de Omlet Marktplaats geregistreerd bent, en zal eindigen wanneer al Uw transacties zijn afgerond en Uw account permanent is gesloten.

1.5 Deze overeenkomst is een vorm van overeenkomst van deelname, en is op geen enkele wijze een agentschap, een partnerschap, een joint venture, een tewerkstelling of een franchise relatie, of enige andere vorm van juridische relatie tussen U en Omlet.

2. Registratie

2.1 Om op de Omlet Marktplaats te registreren, moet u in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, of de Verenigde Staten wonen.

2.2 U moet bereid zijn om persoonlijke informatie te geven, waaronder (maar niet beperkt tot) uw naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres, en deze informatie moet feitelijk correct zijn. Omlet neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor valse of misleidende informatie.

2.3 Omlet vereist dat U Uw persoonlijke informatie bijwerkt indien en wanneer het van tijd tot tijd verandert.

2.4 Indien, na onderzoek, Omlet redelijke grond heeft om te vermoeden dat Uw informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel, of onvolledig is, behouden wij ons het recht voor om uw account te sluiten.

2.5 Omlet vereist dat alle gebruikers van de Marktplaats meer dan 18 jaar oud zijn.

2.6 U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van alle wachtwoorden gekoppeld aan uw account.

2.7 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten in naam van Uw account. Als U op enig moment op de hoogte bent van enig ongeoorloofd gebruik van uw account moet u Omlet onmiddellijk verwittigen via e-mail info@omlet.co.uk.

2.8 U mag Uw account of wachtwoorden niet aan een andere gebruiker overdragen. U mag niet meer dan één account hebben.

2.9 Om te registreren moet U een gebruikersidentificatie (“Schermnaam”) van uw keuze creëren die op de Marktplaats zal verschijnen.

3. Gebruikersinformatie

3.1 U mag geen informatie over andere gebruikers verzamelen of opslaan zonder hun toestemming.

3.2 U moet de privacy van andere gebruikers respecteren, en verkregen informatie over andere rekeninghouders van de Marktplaats niet voor andere doeleinden gebruiken.

3.3 U mag gegevens door U verkregen als gevolg van transacties op de Marktplaats niet openbaar maken aan, verkopen aan, of ruilen met derden.

3.4 U mag geen privé-informatie uploaden met betrekking tot andere personen, waaronder (maar niet beperkt tot) namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, creditcardgegevens, of bankpasgegevens.

4. Dienstverlening

4.1 Omlet behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de Marktplaats-dienst te maken wanneer we de dienst verder ontwikkelen en verbeteren.

4.2 Omlet kan ononderbroken toegang tot de Website niet waarborgen of garanderen.

4.3 U gaat ermee akkoord niet te proberen de Marktplaats, de Website, of enig deel van de dienst te onderbreken, noch mag U interactie hebben met de dienst behalve via de interface beschikbaar gesteld door Omlet.

4.4 U mag de Marktplaats dienst niet kopiëren, verkopen, of doorverkopen voor welk doel dan ook.

4.5 Omlet behoudt zich het recht voor om toegang tot uw account, op elk gewenst moment, om welke reden dan ook, uit te schakelen.

4.6 U mag de Omlet Marktplaats niet gebruiken voor onwettige activiteiten.

4.7 Inhoud die U naar de Marktplaats uploadt mag de Website niet overspoelen met communicatie of ander verkeer. Als dergelijke activiteit wordt vastgesteld zal Omlet veronderstellen dat U geen serieuze intentie hebt om de Website voor het gestelde doel te gebruiken, en Omlet behoudt zich het recht voor om uw account te beëindigen en uw wachtwoord uit te schakelen zonder voorafgaande kennisgeving.

5. Inhoud

5.1 U bent volledig verantwoordelijk voor alle inhoud die U op de Marktplaats plaatst (inclusief, maar niet beperkt tot: afbeeldingen, advertenties, feedback, of enige beschrijving van de geadverteerde artikelen) aangezien Omlet louter fungeert als een kanaal voor uw inhoud.

5.2 Omlet beheerst de door u verschafte inhoud niet. Omlet behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om alle contact met, of vanuit, elke dienst te screenen, bekijken, wijzigen, weigeren of te verwijderen zonder kennisgeving aan U.

5.3 Omlet waarschuwt gebruikers dat U bepaalde inhoud op de Marktplaats beledigend, schadelijk, onjuist of misleidend kunt vinden. Wees ervan bewust dat er een risico bestaat dat U met mensen te maken krijgt die hun ware identiteit of doel achterhouden.

5.4 U verleent Omlet en onze aangeslotenen een niet-exclusief, wereldwijd, royalty-vrij recht op het uitoefenen, in welke media dan ook, danwel nu bekend of beschikbaar op een later tijdstip, van alle auteursrechten, database-rechten, en de rechten over de publiciteit van het materiaal dat te zien is op Uw account, of op enige andere catalogus of product informatie die u aan on verstrekt (met uitzondering van Uw logo’s, handelsmerken, of andere soortgelijke branding).

5.5 U mag geen inhoud plaatsen die code van een destructieve aard bevat of verspreidt welke enig systeem, enige gegevens, of enige persoonlijke informatie kan beschadigen, nadelig kan beïnvloeden, of op slinkse wijze kan onderscheppen of onteigenen.

5.6 Door het uploaden van inhoud op de Omlet Marktplaats kan het zijn dat een derde partij die inhoud kopieert en hergebruikt. Door het plaatsen van inhoud stemt U ermee in om dit risico te nemen, en Omlet te vrijwaren voor elk geschil met betrekking tot dergelijk hergebruik.

5.7 U mag geen enkele koppeling in afbeeldingen of tekst opnemen op een manier die andere gebruikers in staat stelt om rechtstreeks contact met U op te nemen.

5.8 U mag geen enkele domeinnaam gebruiken in uw inhoud, met inbegrip van uw schermnaam. U mag “www”, “.com”, “.co.uk”, “.nl”, of enige andere identificator voor domeinnamen, waaronder foutieve spellingen en afkortingen van domeinnamen.

5.9 U heeft geen wettelijk recht op het gebruik van enige handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, domeinnamen, of andere onderscheidende merk-kenmerken van Omlet.

5.10 Het gebruik van uw Marktplaats account voor het adverteren van soortgelijke of aanverwante producten of diensten niet in verband met het artikel of de artikelen te koop is ten strengste verboden, en het niet voldoen aan deze voorwaarde zal leiden tot het plaatsen van sancties op uw account. Een herhaalde schending van deze voorwaarde zal resulteren in het beëindigen van Uw account en het uitschakelen van uw wachtwoord zonder voorafgaande kennisgeving.

6. Communicatie

6.1 U gaat ermee akkoord om geen spam naar Omlet te versturen of ongevraagd contact te maken met Omlet of haar andere Marktplaatsgebruikers met behulp van door ons verstrekte communicatiemiddelen .

6.2 U bent verantwoordelijk voor alle inhoud en communicatie verzonden vanaf uw computer of Marktplaats-account.

6.3 Omlet zal algemene mededelingen sturen naar Uw e-mailadres zoals door U voorzien, en deze zullen ook op de website worden gepubliceerd. Ongeacht of U de e-mail ontvangen heeft, of de mededeling op de website leest, of niet, publicatie zal worden beschouwd als redelijke aankondiging aan U. Als U doorgaat met het gebruiken van de Website na de mededeling van verandering, wordt U geacht dergelijke veranderingen als zijn aangebracht te hebben geaccepteerd.

6.4 U dient Uw e-mail regelmatig te controleren, en ons te verwittigen van eventuele wijzigingen om ervoor te zorgen dat U in staat bent om toegang te krijgen tot alle door Omlet verzonden mededelingen.

6.5 Om een eventueel probleem te melden uit hoofde van deze overeenkomst of als gevolg van het gebruik van de Marktplaats door U of door anderen, kunt u hier contact met ons opnemen:

Ons postadres is:

Omlet Limited
Tuthill Park
Wardington
Banbury
Oxfordshire
OX17 1RY
United Kingdom

info@omlet.co.uk

7. Beoordeling en Feedback

7.1 Feedback is een manier van communiceren tussen koper en verkoper en een manier voor beide om een relatie van vertrouwen op te bouwen. Omlet moedigt haar gebruikers aan om hoffelijke feedback achter te laten over een artikel voor elke gemaakte transactie. U kunt een score geven van 1 tot 5, waarbij 1 de laagste beoordeling is en 5 de hoogste.

7.2 U mag alleen feedback aan kopers of verkopers achterlaten met betrekking tot een specifieke artikeltransactie waar U partij in was. U dient niet meer dan één keer feedback achter te laten per artikeltransactie. U heeft 60 dagen de tijd om feedback achter te laten na de datum waarop het artikel werd verkocht.

7.3 U mag niet proberen om valse feedback te genereren door gebruik te maken van een extra account of door samen te spannen met een andere gebruiker.

7.4 U aanvaardt dat opmerkingen en beoordelingen die U als feedback maakt of ontvangt openbaar zal zijn op de Website.

7.5 U aanvaardt dat sommige feedback of beoordelingen kritisch of lasterlijk over U kan zijn, en U bent zich ervan bewust dat Omlet geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

1. Prijsstelling

1.1 De Omlet Marktplaats is geen veiling.

1.2 U bent vrij om voor elk Artikel een prijs te stellen waarvan U denkt dat die redelijk is. Echter, vanwege operationele doeleinden, mag u een Artikel alleen gratis aanbieden of voor méér dan 99 cent.

1.3 De details en prijs vermeld in elke beschrijving moet een nauwkeurige weergave geven van de verkoop.

1.4 De vermelde prijzen worden begrepen als de volledige prijzen inclusief toepasselijke leveringskosten en belastingen. Weergegeven prijzen moeten inclusief alle van toepassing zijnde BTW en andere belastingen zijn. U verantwoordelijk voor het innen en boekhouden van de BTW of enige andere toepasselijke belastingen.

1.5 Verkopers mogen redelijke verzend- en administratiekosten in rekening brengen om de kosten van verzending en verpakking te dekken, maar deze moet aan de koper duidelijk zijn voordat de verkoop wordt gesloten.

1.6 U mag de daadwerkelijk betaalde prijs niet na verkoop wijzigen in een poging om de aan Omlet betaalbare tarieven te vermijden of verminderen.

1.7 U mag Artikelen alleen verkopen in een valuta toegestaan en vastgesteld door Omlet op het moment van plaatsen.

2. Artikelen die kunnen worden verkocht

Gebruikers mogen alleen Artikelen verkopen die een “Bied uw dieren aan” of “Verkoop uw ****” knop hebben en welke geen Verboden Artikel zijn voor de doeleinden van voorwaarde 3 hieronder.

3. Verboden Artikelen

De volgende Verboden Artikelen mogen niet worden geüpload, verkocht of gratis weggegeven op de Marktplaats:

3.1 Beledigend materiaal met inbegrip van producten of diensten van een kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel georiënteerde, or racistische aard, noch enige artikelen of diensten die discriminatie op basis van ras, geslacht, leeftijd of een andere discriminerende criteria bevorderen.

3.2 Gestolen goederen

3.3 Replica en namaak Artikelen

3.4Teruggeroepen Artikelen

3.5 Keyword-stuffings-diensten

3.6 Ongeautoriseerde kopieën

3.7 Advertenties

3.8 Artikelen die inbreuk maken op het auteursrecht, patent, merkenrecht, modelrecht, databaserecht, of enig ander intellectueel eigendom, of ander eigendomsrecht, van een andere partij.

3.9 Artikelen waarvan de verkoop, distributie, of het te koop aanbieden verboden is door enige toepasselijke wetgeving.

3.10 Artikelen die niet met de geplaatste informatie overeenkomen.

3.11 Levende dieren waarvan bekend is dat ze onwel zijn, en eieren van een dergelijk dier.

3.12 Dierenhuizen die zijn gemaakt door Omlet.

Deze lijst is niet uitputtend en Omlet behoudt zich het recht voor om welke advertentie dan ook te te verwijderen die Omlet ongeschikt voor de Marktplaats acht.

4. Adverteren van Artikelen

4.1 U mag geen Artikelen adverteren met een onjuiste productbeschrijving of een verkeerde productcategorie.

4.2 U mag niet onduidelijk, oneerlijk, of misleidend zijn met betrekking tot enige Artikelen (of diensten) die U op de Marktplaats adverteert.

4.3 U mag Uw advertentie niet manipuleren noch mag u de structuur van de tarieven of het factureringsproces van Omlet omzeilen of manipuleren.

4.4 U moet de locatie van het Artikel dat U adverteert verduidelijken door een adres met postcode (of zipcode) te verstrekken.

4.5 U begrijpt dat het kan zijn dat U alleen kunt verkopen aan een koper in hetzelfde land.

4.6 U mag geen afbeeldingen plaatsen die geen deel uitmaken van een advertentie.

4.7 U mag slechts één afbeelding per vermelding uploaden. Deze afbeelding mag niet groter zijn dan 1 MB.

4.8 Omlet behoudt zich het recht voor om de grootte van elke door U verschafte afbeelding te wijzigen of de afbeelding te verschalen om operationele redenen.

4.9 U moet de artikelen bezitten en ter hande hebben op het moment van plaatsing van Uw advertentie.

4.10 Omlet kan het plaatsen van bepaalde Artikelen beperken voor verkopers met een gevestigde geschiedenis op de Marktplaats van negatieve feedback.

4.11 In het geval dat Uw Artikel niet verkocht wordt, gaat U ermee akkoord dat Omlet de advertentie kan verwijderen na een periode van 90 dagen.

5. Regels voor verkoop

5.1 Alle verkopen worden rechtstreeks tussen koper en verkoper gemaakt, en Omlet zal niet worden beschouwd als een partij bij enige verkoop. Wanneer een overeenkomst wordt gemaakt is deze bindend. De verkoper is verplicht om de transactie met de koper op een snelle manier te voltooien, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke omstandigheid, zoals:

(a) Het falen van de koper om aan de voorwaarden van de advertentie van de verkoper te voldoen; bijv. ophalen;
(b) Wanneer de verkoper de identiteit van de koper niet kan verifiëren.

5.2 Indien het Artikel moet worden opgehaald door de koper, moet U elke redelijke poging maken om het Artikel beschikbaar te maken voor collectie op een tijdstip dat praktisch is voor de koper. Indien het Artikel verzonden moet worden, moet U het Artikel binnen 2 dagen na de verkoop van het Artikel verzenden.

5.3 U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten die U gebruikt of uitbesteedt om contracten te voldoen, inclusief maar niet beperkt tot postdiensten of koeriers.

5.4 U begrijpt en gaat ermee akkoord wanneer een Artikel dat u te koop aanbiedt enkel voor collectie is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Artikels zoals levende dieren of cursussen), dat Uw adresgegevens en telefoonnummer beschikbaar zullen worden gemaakt aan de koper zodra betaling is gemaakt.

6. Kosten voor verkoper

6.1 Elke verkoop voltooid via de Omlet Marktplaats is zal worden onderworpen aan een tarief in rekening gebracht door Omlet aan de verkoper (“Tarieven”).

6.2 Tarieven zullen worden weergegeven op onze pagina met tarieven. Tarieven kunnen van tijd tot tijd veranderen. U ontvangt een melding via e-mail of door berichten op de Website over de veranderingen.

6.3 De toe te passen Tarieven worden afgesproken op het moment dat het Artikel geplaatst wordt. Tarieven zullen worden toegepast op het moment dat een Artikel is verkocht en voor de uit te keren verkoopprijs wordt bijgeschreven op Uw verkopersaldo.

6.4 Omlet kan, naar eigen goeddunken, afstand doen van Tarieven voor een specifieke transactie, of deze verminderen, of herroepen.

6.5 U kunt een factuur downloaden voor alle Tarieven die aan U in rekening worden gebracht. U kunt dit doen door de accountpagina van de Website te bezoeken op https:/www.omlet.nl/accounts/ .

7. Uw verkoopaccount

7.1 Omlet zal de betaling ontvangen van de koper voor elke verkoop gemaakt op de Marktplaats.

7.2 Omlet zal Uw Verkoopaccount binnen veertien (14) dagen van de verkoop crediteren, en alleen wanneer het Artikel is verzonden, opgehaald, of de dienst is geleverd aan de koper.

7.3 U kunt fondsen van Uw Verkoopaccount naar een bankrekening in dezelfde valuta overmaken via cheque, of naar een Paypal account. Omlet kan van tijd tot tijd extra methodes om fondsen van Uw Verkoopaccount over te maken toevoegen. U krijg bericht van deze wijzigingen via e-mail of door berichtgeving op de Website.

7.4 Verzoeken om fondsen over te maken via cheque kunnen tot veertien (14) dagen duren.

7.5 Het minimumbedrag dat U van Uw Verkoopaccount kunt overmaken is £ 1,00 of een gelijkwaardig bedrag in een andere valuta. Het minimumbedrag dat U van Uw Verkoopaccount kunt overmaken via cheque is £ 5,00 of een gelijkwaardig bedrag in een andere valuta.

7.6 Uit veiligheidsoverwegingen kan Omlet een beperking op de transactielimiet opleggen bij het overmaken van fondsen van Uw Verkoopaccount.

7.7 Omlet zal U niets in rekening brengen om geld over te maken van Uw Verkoopaccount. Omlet behoudt zich het recht voor om in de toekomst een Tarief in rekening te brengen om geld over te maken van Uw Verkoopaccount.

7.8 Uw Verkoopaccount moet te allen tijde een positief saldo behouden. Als om enige reden Uw Verkoopaccount saldo negatief wordt, zullen wij het volledige openstaande bedrag van uw genomineerde creditcard afschrijven.

7.9 U aanvaardt dat wij rente of een andere vorm van vergoeding kunnen verdienen aan de tegoeden in onze bankrekeningen die voortvloeien uit het tijdsverschil tussen wanneer wij worden betaald door een koper en wanneer Uw Verkoopaccount wordt gecrediteerd met fondsen, en als U fondsen op Uw Verkoopaccount laat staan.

1. Kopen

1.1 U moet voor alle Artikelen die u aanschaft via het door Omlet aangewezen kassasysteem betalen.

1.2 U mag niet proberen om via een andere betaalmethode, bijvoorbeeld met persoonlijke cheque of via overschrijving, te kopen of verkopen.

1.3 U mag niet proberen om de Omlet Marktplaats te omzeilen om te voorkomen dat de verkoper Tarieven moet betalen.

1.4 U stemt ermee in om te betalen in de op de Website aangegeven valuta.

1.5 U dient zich ervan bewust te zijn dat een aankoop van een verkoper in een buitenlands rechtsgebied onderhevig kunnen zijn aan diverse vormen van invoerbelasting geheven door Uw thuisland. Als u op enigerlei wijze onzeker bent over de vraag of zulke belastingen voor U gelden, moet U contact opnemen met de belastingdienst van Uw land voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling bij een verkoper in een ander rechtsgebied.

1.6 De transactie is pas compleet wanneer de koper het betalingsproces heeft voltooid.

1.7 U mag niet proberen Uzelf te bemoeien met een aankoop van een andere gebruiker en U mag niet proberen om een transactie te manipuleren op een manier die oneerlijk is voor andere gebruikers.

1.8 Omlet behoudt zich het recht voor om in de toekomst koper kosten in rekening te brengen.

2.Annulering van een bestelling

2.1 Indien U een bestelling voor een Artikel op de Marktplaats wenst te annuleren dient U onmiddelijk contact met de Verkoper op te nemen. Het annuleren van contracten en retourneren zijn zaken tussen de Koper en Verkoper. Omlet is geen partij bij de verkoop of levering van enige goederen of diensten tussen de Koper en Verkoper.

2.2 Het kan zijn dat U niet in staat bent om Uw bestelling te annuleren als het Artikel reeds verzonden en onderweg is. Echter, het kan zijn dat U het recht heeft om een Artikel te retourneren, en als U dit wenst te doen dient U onmiddelijk contact op te nemen met de verkoper na ontvangst.

2.3 U kunt een Dienst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, cursussen) niet annuleren of een terugbetaling ontvangen als de voorgestelde annulering zou geschieden binnen 72 uur van aanvang van de cursus.

3. Retourneren van een artikel

3.1 U moet elk Artikel dat U koopt direct na ontvangst inspecteren om te verzekeren dat het in overeenstemming is met de beschrijving voorzien door de Verkoper.

3.2 Elk Artikel dat U wilt retourneren naar de Verkoper moet, terwijl in Uw bezit, in goede staat worden gehouden.

3.3 Omlet zal de Koper de volledige verkoopprijs van het Artikel terugbetalen wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

(a) Als de Verkoper het Artikel niet heeft geleverd of als de geleverde Artikelen wezenlijk afweken van de beschrijving op de Marktplaats; en
(b) Het verzoek om te retourneren binnen 180 dagen na ontvangst van het Artikel werd ingedien.

3.4 U bent verantwoordelijk voor alle verzendkosten en administratiekosten voor het retourneren van een Artikel naar de Verkoper.

1. Geen garanties

De Marktplaats wordt beschouwd als een “zoals beschreven” platform. Omlet geeft geen andere garanties of vertegenwoordigingen, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

Impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, en niet-inbreuk;
b) Dat Artikelen zullen zijn zoals op de Website weergegeven;
c) Enige verplichting, aansprakelijkheid, recht, claim, of rechtsmiddel uit onrechtmatige daad of contract. Omlet wijst alle dergelijke garanties in de mate toegestaan in de wet.

2. Vrijwaring

Omlet vereist dat U ermee akkoord gaat Omlet, onze partners, en onze medewerkers, schadeloos te stellen voor enige claim of schade die ontstaat onder contract of door een onrechtmatige daad of onder enig ander toepasselijk recht als gevolg van het gebruik van de Website of het Kopen en Verkopen van Artikelen op de Marktplaats, met inbegrip van alle directe en indirecte verlies en schade van verreikende aard inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst.

3. Beperking van aansprakelijkheid

3.1 Omlet, onze partners, en onze medewerkers zullen geen aansprakelijkheid hebben aan U onder deze Voorwaarden voor zover toegestaan door de wet, behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Omlet.

3.2 Omlet is geen partij bij contracten die tussen Kopers en Verkopers worden afgesloten, en accepteert geen aansprakelijkheid ald gevolg van het gebruik of misbruik van een product of dienst gekocht op de Marktplaats.

4.Toepasselijk recht

De geldigheid, interpretatie, en uitvoering van deze overeenkomst zal worden beheerst door de wetten van Engeland en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Engeland en Wales.